Julkisivuyhdistys – JSY ry:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Julkisivuyhdistys – JSY ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisessä toiminnassa voidaan käyttää muotoa Facade Association Finland – JSY.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää, esteettistä ja teknistä rakentamistapaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– myötävaikuttaa teknillisten määräysten ja ohjeiden aikaansaamiseksi sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämiseksi
– edistää alan koulutusta ja julkaisee alaa koskevaa tietoa
– edistää alaa koskevaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä
– osallistuu alaan liittyvään kansainväliseen toimintaan

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja, sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja muita vastaavia varainhankintakampanjoita. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja laitteita.

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat
– yritysjäsenet
– henkilöjäsenet
– kunniajäsenet
– opiskelijajäsenet

Yritysjäseneksi voi päästä alalla toimiva teollisuus-, urakoitsija- tai niitä vastaava yritys, suunnittelualan yritys, rakennuttajat, kiinteistönomistajat, tutkimuslaitokset tai muut yhdistyksen tarkoitusperiä edistävät yhtiöt, säätiöt, rekisteröidyt yhdistykset ym. oikeuskelpoiset yhteisöt.

Henkilöjäseniä voivat olla yksittäiset alalla toimivat/toimineet suunnittelijat, konsultit, tutkijat tai vastaavat ja viranomaiset. Yhdistykseen voivat liittyä myös alalla toimivat opiskelijat.

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilöitä, jotka toimivat tai ovat toimineet erittäin ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenyys hyväksytään hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen jäsenillä on yhdistyksen kokouksessa jokaisella yksi ääni. Kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa samat päätös-, puhe- ja läsnäolo-oikeudet kuin muilla jäsenillä.

Yhdistyksen jäseneksi haetaan hakemuksella. Hakemuksen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Opiskelijajäsenet voidaan hallituksen päätökselle lisätä jäseneksi ja tiedotuslistalle jäsenyysehdot täyttäessään. Hallitus kirjaa uudet opiskelijajäsenet seuraavan kokouksen yhteydessä.

4. Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaa yhdistyksen syyskokous vuosittain. Jäsenmaksujen suuruus määritellään jäsenryhmittelyn avulla.

Ryhmä 1.
Teollisuus- ja urakointi- ja niitä vastaavat yritykset sekä rakennuttajat ja kiinteistönomistajat

Ryhmä 2.
Arkkitehtuuritoimistot tai vastaavat

Ryhmä 3.
Rakennesuunnittelutoimistot tai vastaavat

Ryhmä 4.
Tutkimuslaitokset tai vastaavat Kiinteistöosakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt, Isännöintiyritykset

Ryhmä 5.
Viranomaiset Henkilö- ja kunniajäsenet

Ryhmä 6. Opiskelijat

5. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan tällöin eronneeksi seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistykseen kuuluvan jäsenen, mikäli jäsen toimii yhdistyksen ajamien tavoitteiden vastaisesti. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen määrätyssä ajassa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Määräajaksi tulkitaan seuraava yhdistyksen kokous.

Yhdistyksellä on oikeus erottamiseen aina, jos jäsen
– on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
– on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä;
– ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiasta paitsi, kun erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen (3 kk laskun eräpäivästä).

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, ja vähintään viisi (5) ja korkeintaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen, joka kuuluu samaan ryhmään kuin varsinainen jäsenkin. Hallituksen kokoonpanon jäsen-ryhmittelyt ovat samat kuin kohdassa 4 mainitut jäsenmaksuryhmät.

Hallituksen jäsenet valitaan 2 kalenterivuodeksi kerrallaan, kuitenkin siten, että vuosittain on erovuorossa puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokoonpano pyritään kokoamaan jäsenryhmittely huomioiden. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, hänen tilalleen tulee samaan ryhmään kuuluva varajäsen. Yhdistyksen kokous voi tarvittaessa täydentää hallituksen kokoonpanoa hallituksen esityksestä. Hallitus valitsee keskuudestaan vara-puheenjohtajan, päättää toimihenkilöiden palkkaamisesta ja ottaa muut tarvittavat henkilöt. Hallituksen kokoonpanoon ei voi kuulua jäsenryhmistä 5 ja 6.

Hallituksen tehtävät ovat
– johtaa yhdistystä
– vastata yhdistyksen toiminnasta
– vastata yhdistyksen omaisuudesta ja taloudesta
– panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
– laatia vuosikokoukseen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
– laatia syyskokoukseen ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi seuraavaa vuotta varten
– ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä
– valvoa toimikuntien työtä
– valvoa hallituksen puheenjohtajan työtä
– valita yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää näiden tehtävistä

Hallituksen puheenjohtajan tehtävät ovat:
– toimia puheenjohtajana hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, ei kuitenkaan niissä asioissa, joissa hän on yhdistyslain mukaan esteellinen
– valvoa sääntöjen ja yhdistyksen päätösten ohjeiden noudattamista
– valvoa yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävien hoitamista
– kutsua hallitus koolle
– edustaa yhdistystä

Puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, edellä mainittuja tehtäviä hoitaa varapuheenjohtaja.

7. Hallituksen koolle kutsuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kolme (3) hallituksen jäsentä sitä pyytää. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ollessa estyneenä tai esteellinen, varapuheenjohtaja suorittaa hänen tehtävänsä. Hallituksen varajäsenillä on samanlaiset päätös-, puhe- ja läsnäolo- oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä. Äänioikeus on vain varsinaisella jäsenellä tai tämän poissa ollessa varajäsenellä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

Yhdistyksen hallituksen kokoukseen on mahdollista puheenjohtajan näin määritellessä, osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Puheenjohtaja ilmoittaa tästä kokouskutsussa ja antaa ohjeet osallistumisesta.

8. Yhdistyksen toimihenkilöt

Hallitus voi nimittää ulkopuolisia toimijoita (esim. toiminnanjohtaja ja sihteeri) yhdistystoiminnan tueksi. Nimetyt toimihenkilöt ovat yhdistyksen päivittäistä toimintaa ja hallintoa johtavia toimihenkilöitä, jotka toimivat hallituksen johdon ja valvonnan alaisina. Toimihenkilö ei voi olla samanaikaisesti hallituksen jäsen.

Toimihenkilöiden toimenkuvaan kuuluvista tehtävistä ja päätösvallasta sovitaan kirjallisesti yhdistyksen toimihenkilöiden ohjesäännössä. Ohjesääntö hyväksytään uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa eli ns. järjestäytymiskokouksessa.

Toimihenkilöt antavat hallitukselle sen tehtävien suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot, valmistelee osaltaan hallituksen kokoukset ja osallistuvat kokouksiin, jollei hallitus päätä toisin.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen; vuosikokoukseen, joka on pidettävä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
6. Vahvistetaan talousarvio seuraavaa vuotta varten
7. Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksuluokat
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet kohdassa kuusi mainitulla tavalla
9. Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja
10. Vahvistetaan yhdistyksen luottamushenkilöille mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei kukaan jäsenistä vaadi lippuäänestystä. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sellaista tarpeellisena tai jos vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten on tehnyt hallitukselle tätä koskevan kirjallisen esityksen.

Jäsen voi osallistua yhdistyksen kokouksiin myös asiamiehen välityksellä.

Yhdistyksen kokoukseen on mahdollista hallituksen näin määritellessä, osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Puheenjohtaja ilmoittaa tästä kokouskutsussa ja antaa ohjeet osallistumisesta.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, kuitenkin vaaleissa asian ratkaisee arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Vuosi- ja syyskokouksesta sekä ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla. Ilmoituksessa tulee käydä selville kokouksessa käsiteltävät asiat ja kokouksen osallistumismuodot.

11. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

12. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai hallituksen keskuudestaan määräämät henkilöt, kaksi yhdessä tai hallituksen määrääminä toimihenkilöt, kaksi yhdessä.

13. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

14. Muut yhdistyksen toimintaa ohjaavat säännöt / lait

Näiden sääntöjen lisäksi yhdistys ja yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistystoiminnassaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Säännöt on hyväksytty Julkisivuyhdistyksen syyskokouksessa 11.11.2021 ja täydennetty ja hyväksytty kevätkokouksessa 11.5.2022. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 9.6.2022.

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi