Julkisivuyhdistys r.y.:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Julkisivuyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää es­teettistä ja tek­nis­tä rakentamistapaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • myötävaikuttaa teknillisten määräysten ja ohjeiden aikaansaamiseksi sekä käyt­tö­kel­pois­ten rakenneratkaisujen kehittämiseksi
 • edistää alan koulutusta ja julkaisee alaa koskevaa tietoa
 • edistää alaa koskevaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä
 • osallistuu alaan liittyvään kansainväliseen toimintaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omis­taa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

3 § Yhdistyksen jäsenet ovat:

 1. yritysjäseniä
 2. henkilöjäseniä
 3. kunniajäseniä

Yritysjäseneksi voi päästä alalla toimiva teollisuus-, urakoitsija- tai niitä vastaava yritys, suunnittelualan yritys, rakennuttajat, kiinteistönomistajat, tutkimuslaitokset tai muut yh­dis­tyksen tarkoitusperiä edistävät yhtiöt, säätiöt, rekisteröidyt yhdistykset ym. oikeus­ kelpoi­set yhteisöt.

Henkilöjäseniä voivat olla yksittäiset alalla toimivat suunnittelijat, konsultit, tutkijat tai vas­­taavat sekä viranomaiset.

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilöitä, jotka toimivat tai ovat toimineet erittäin an­siokkaasti yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

 

4 § Yhdistyksen jäsenyys ja jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, jolle jäseneksi pyrkivän on ilmoit­tau­­duttava. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen tehtävä siitä kirjallinen il­moitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yh­dis­tyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan tällöin eronneeksi seu­raavan kalenterivuoden alusta lukien.

Yhdistykseen kuuluvan jäsenen voi hallitus erottaa, mikäli jäsen toimii yhdistyksen aja­mien tavoitteiden vastaisesti.

Jäsenmaksujen suuruuden yritysjäsenille vahvistaa yhdistyksen syyskokous vuosittain. Hen­kilöjäsenet ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

 

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja korkeintaan yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilö­kohtai­nen varajäsen, joka kuuluu samaan ryhmään kuin varsinainen jäsenkin. Hallituksen jä­senet ryhmitellään seuraavasti:

 

Ryhmä 1.

Teollisuus-, urakointi- ja niitä vastaavat yritykset sekä rakennuttajat ja kiinteistönomis­tajat.

Ryhmä 2.

Arkkitehtuuritoimistot ja arkkitehdit.

Ryhmä 3.

Rakennesuunnittelutoimistot, rakennesuunnittelijat ja vastaavat.

Ryhmä 4.

Tutkimuslaitokset, tutkijat, viranomaiset ja vastaavat.

 

Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa 2 kalenterivuodeksi kerrallaan, kuitenkin si­ten, että vuosittain on erovuorossa puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon kunkin ryhmän panos yhdistyksen toiminnassa. Jos halli­tuk­sen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, hänen tilalleen tulee samaan ryhmään kuulu­va varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

 

6 § Hallituksen tehtävät ovat:

 1. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
 2. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 3. laatia vuosikokoukseen toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta
 4. laatia syyskokoukseen ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunni­tel­-    mak­si seuraavaa vuotta varten
 5. suunnitella ja hoitaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta
 6. pitää jäsenluetteloa
 7. valvoa toimikuntien työtä.

 

7 § Hallitus kokoontuu

puheenjohtajan kutsusta tai jos kolme (3) hallituksen jäsentä sitä pyy­tää. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hal­lituksen jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ollessa estyneenä tai esteellinen varapu­heen­johtaja suorittaa hänen tehtävänsä. Asiat ratkaistaan yksin­ker­taisella äänten­enem­mistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, kuitenkin vaaleissa asian ratkaisee arpa.

 

8 § Yhdistyksen nimen

kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja yk­sin tai hallituksen keskuudestaan määräämät henkilöt, kaksi yhdessä.

 

9 § Hallitus

voi asettaa määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia, joihin se nimeää jäsenet.

 

10 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hal­li­tuksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosi­kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen; vuo­si­ kokouk­seen, joka on pidettävä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen, joka on pi­dettävä marraskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
 2. esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien kertomus.
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 4. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet viidennessä pykälässä mainitulla    ta­valla.
 2. valitaan kaksi tilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi ja heille varamiehet.
 3. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
 4. vahvistetaan talousarvio seuraavaa vuotta varten
 5. vahvistetaan yhdistyksen luottamusmiehille mahdollisesti maksettavien palkkioiden    suu­ruus
 6. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen kä­siteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voi­daan sisällyttää kokouskutsuun.

Vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei kukaan jäsenistä vaadi lip­puäänes­tystä. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sellaista tarpeellisena tai jos vä­hintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten on tehnyt hallitukselle tätä koskevan kirjallisen esityksen.

Vuosi- ja syyskokouksesta sekä ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään kak­si (2) viikkoa ennen kokouspäivää kirjeitse. Ilmoi­tuk­sesta tulee käydä selville kokouk­sissa kä­siteltävät asiat.

Jäsen voi osallistua yhdistyksen kokouksiin myös asiamiehen välityksellä.

 

12 § Äänimäärät

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ko­kouk­sen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

 

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen ko­kouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuis­ta äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edis­tä­miseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tul­les­sa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

14 § Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

Säännöt on hyväksytty Julkisivuyhdistyksen vuosikokouksessa 21.5.1997.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 24.6.1997.

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi