Juko-ohjeistokansio apuna julkisivukorjauksissa

Julkisivuyhdistys – JSY ry ja sen jäsenet ovat tuottaneet ohjeistuksia, jotka palvelevat monipuolisesti sekä ammattilaisia että maallikoita, esimerkiksi kiinteistön korjaamista suunnittelevia asunto-osakeyhtiöitä.

Keskeinen opas on JUKO-ohjeistokansio julkisivukorjausten läpivientiä varten. JUKO-ohjeisto sisältää muun muassa tyypillisen julkisivukorjauksen kuvauksen asunto-osakeyhtiön näkökulmasta.

JUKO-Ohjeistokansio on päivitetty ajan tasalle vuonna 2023. Päivitystyöhön saatiin rahoitusta (30 %) ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF). Lisäksi hanke sai rahoitusta Rakennus-tuotteiden Laatu Säätiö sr:ltä (30%) sekä jäsenyrityksiltä (40%).

Hankkeeseen osallistuneita yrityksiä olivat seuraavat: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, AFRY Buildings Finland Oy, Broofing Yhtiöt / Bfront Oy, Cembrit Oy, Fescon Oy, H&H Consulting Oy, Hilti (Suomi) Oy, Insinööritoimisto Conditio Oy, Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy, Julkisivukonsultointi JK Oy, Ramboll Finland Oy, Renovatek Oy, RepoPartners Oy, Rockwool Finland Oy, Saint-Gobain Finland Oy Weber, Saumalaakso Oy, Sitowise Oy, Sto Finexter Oy, Suomen Betoniyhdistys ry., Terveet talot Oy ja WSP Finland Oy.

KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIENTI

A. RAKENNUKSEN YLLÄPITO

A.1 Kiinteistönpitostrategiat
Tässä luvussa käsitellään kiinteistön suunnitelmallista ylläpitoa ja siihen liittyviä toimia.

A.2 Korjaushanke asunto-osakeyhtiössä
Tässä luvussa käsitellään asunto-osakeyhtiön hallintoa ja yhtiön toimielinten päätösvaltaa sekä korjaushankkeen yleistä toteutusta.

A.3 Rakennuksen kiinteistönpitokirja
Tässä luvussa käsitellään rakennuksen kiinteistönpitokirjan (ent. käyttö- ja huolto-ohjeen) laatimista.

A.4 Ilmastonmuutokseen varautuminen
Tässä luvussa käsitellään yleisesti rakennuksen ulkovaipan kohtaamia rasitusolosuhteita ja ilmastonmuutoksen aiheuttamaa muutosta niissä. Lisäksi tarkastellaan muuttuvien olosuhteiden vaikutusta eri materiaalien ja rakenteiden säilyvyysominaisuuksiin ja siten ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia haasteita rakennusten ylläpidolle.

A.5 Kestävä kehitys, kiertotalous ja vähähiilisyys
Tässä luvussa käsitellään kestävää kehitystä, kiertotaloutta sekä rakenteiden vähähiilisyyttä julkisivukorjaushankkeessa.

B. KORJAUSTARVE JA HANKESUUNNITTELU

B.1 Korjaushankkeen osapuolet
Tässä luvussa käsitellään korjaushankkeen osapuolia ja heidän tehtäviään korjaushankkeen eri tilanteissa.

B.2 Rakenteet ja korjausmahdollisuudet
Tässä osassa käydään läpi lyhyesti suomalaisessa rakennuskannassa käytetyt julkisivurakennetyypit ulkoseinien, parvekkeiden sekä ikkunoiden osalta. Lisäksi käsitellään rakenteissa esiintyvät vauriot sekä rakenteiden korjausmahdollisuudet. Osa sisältää myös taulukot eri korjausvaihtoehtojen soveltuvuudesta käyttöikineen ja budjettihintoineen.

B.3 Korjaustarpeen selvittäminen ja kuntotutkimukset
Tässä luvussa käsitellään korjaustarpeen selvittämistä sekä kuntotutkimuksia.

B.4 Korjaustavan valinta
Tässä luvussa käsitellään korjausmenetelmän valintaa.

B.5 Rahoitustarkastelut
Tässä luvussa tarkastellaan julkisivukorjauksen rahoitusvaihtoehtoja.

B.6 Viranomaisohjaus julkisivukorjaushankkeessa
Tässä luvussa käsitellään viranomaisohjausta julkisivukorjaushankkeessa.

C. KORJAUSSUUNNITTELU

C.1 Suunnittelun valmistelu
Tässä luvussa käsitellään korjaushankkeen valmistelua, suunnittelijoiden ja muiden ulkopuolisten konsulttien tarvetta, tehtäviä sekä valintamenettelyitä.

C.2 Suunnittelun ohjaus
Tässä luvussa käsitellään korjaushankkeen varsinaista suunnitteluvaihetta sekä suunnitte-lun ohjaamista rakennuttajan näkökulmasta.

D. RAKENTAMISVAIHE

D.1 Rakennusvaiheen organisaatio, urakkamuodot ja toteutus
Tässä luvussa käsitellään tilaajan näkökulmasta, mitä toteutusmuotoja on käytettävissä, mitkä ovat sopivia urakkamuotoja, mihin seikkoihin hankkeen toteutusvaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiota, miten valvonta organisoidaan rakentamisvaiheessa ja mitä tarkastuksia työkohteessa tehdään.

D.2 Korjausurakan vastaanotto
Tässä luvussa käsitellään asunto-osakeyhtiön näkökulmasta, miten julkisivukorjausurakka otetaan vastaan.

E. KORJATUN RAKENTEEN YLLÄPITO

E.1 Julkisivukorjauksen käyttö- ja huolto-ohje
Tässä luvussa käsitellään julkisivukorjauksen yhteydessä laadittavaa käyttö- ja huolto-ohjetta. Useilla ikkunavalmistajilla on tuotekohtaisia huoltokirjoja, joissa esitetään suuri osa siitä tiedosta, mitä julkisivukorjauksen käyttö- ja huolto-ohje edellyttää.

KORJAUSTAVAT

F. BETONIJULKISIVUT

F.1 Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset – yleiskuvaus
Tässä luvussa käsitellään betonijulkisivun pinnoitus- ja paikkaustyyppisiä korjauksia niiden yleisiltä ominaisuuksiltaan.

F.2 Purkaminen ja uudelleenverhous – yleiskuvaus
Tässä luvussa käsitellään betonijulkisivun purkamista ja uudelleenverhousta.

F.3 Peittävä korjaus – yleiskuvaus
Tässä luvussa käsitellään betonijulkisivun peittäviä korjauksia niiden yleisiltä ominaisuuksiltaan.

F.4 Peittävä korjaus paksurappaus-eristejärjestelmällä – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään betonijulkisivun peittävää korjausta paksurappaus-eristejärjestelmällä.

F.5 Peittävä korjaus levyverhouksella – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään betonijulkisivun levyverhouskorjausten suunnitteluohjeita.

F.6 Peittävä korjaus muuraamalla – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään betonijulkisivun peittävää korjausta muuraamalla ja sen suunnitteluohjeita.

F.7 Peittävä korjaus ohutrappaus-eristejärjestelmällä – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään betonijulkisivun peittävää korjausta ohutrappaus-eristejärjestelmällä.

F.8 Ulkokuoren purkaminen ja uuden peittävän rakenteen rakentaminen – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään betonijulkisivun ulkokuoren purkamista ja uuden peittävän rakenteen rakentamista.

F.9 Pinnoitus ja paikkauskorjaukset – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään betonijulkisivun pinnoitus- ja paikkaustyyppisten korjausten suunnitteluohjeita.

KORJAUSTAVAT

H. RAPATUT JULKISIVUT

H.1 Rapatut julkisivut – yleiskuvaus
Tässä luvussa käsitellään rapattujen julkisivujen korjauksia niiden yleisiltä ominaisuuksiltaan.

H.2 Rapatun julkisivun paikkaus ja pinnoituskorjaus – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään kovalle alustalle rapatun julkisivun pinnoitus- ja paikkaustyyppis-ten korjausten suunnitteluohjeita.

H.3 Rappauksen purkaminen ja uusiminen – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään kovalle alustalle toteutetun rappauksen purkamista alustaa myöden ja uudelleenrappaamista.

H.4 Ohutrappaus-eristejärjestelmän paikkaus ja pinnoituskorjaus – suunnnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään ohutrappaus-eristejärjestelmällä toteutetun julkisivun pinnoitus- ja paikkaustyyppisten korjausten suunnitteluohjeita.

H. 5 Paksurappaus-eristejärjestelmän paikkaus ja pinnoituskorjaus – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään paksurappaus-eristejärjestelmällä toteutetun julkisivun pinnoitus- ja paikkaustyyppisten korjausten suunnitteluohjeita.

KORJAUSTAVAT

I. MUURATUT JULKISIVUT

I.1 Muuratut julkisivut – yleiskuvaus
Tässä luvussa käsitellään muurattujen julkisivujen korjauksia niiden yleisiltä ominaisuuksiltaan.

I.2 Paikkaus ja pinnoituskorjaukset – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään muuratun julkisivun laastisaumojen uusimista.

I.3 Kuorimuurin purkaminen ja uudelleenrakentaminen – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään kuorimuurin kokonaan tai osittain purkamista ja uudelleenrakentamista.

I.4 Peittävä korjaus rappaamalla – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään muuratun julkisivun peittämistä rappauksella ja suojaavalla pinnoitteella.

KORJAUSTAVAT

J. TUULETTUVAT JULKISIVUT

J.1 Levyjulkisivut – yleiskuvaus
Tässä luvussa käsitellään levyjulkisivujen korjauksia niiden yleisiltä ominaisuuksiltaan.

J.2 Levyjulkisivun pinnoituskorjaus – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään levyjulkisivun pinnoituskorjauksen suunnitteluohjeita.

J.3 Levyjulkisivun purkaminen ja uudelleenrakentaminen – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään levyjulkisivun purkamisen ja uudelleenrakentamisen suunnitteluohjeita.

J.4 Puujulkisivut – yleiskuvaus
Tässä luvussa käsitellään puujulkisivujen korjauksia niiden yleisiltä ominaisuuksiltaan.

J.5 Puujulkisivun purkaminen ja uudelleenrakentaminen – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään puujulkisivun purkamisen ja uudelleenrakentamisen suunnitteluohjeita.

KORJAUSTAVAT

K. PARVEKKEET

K.1 Parvekkeet – yleiskuvaus
Tässä luvussa käsitellään betonirakenteisten parvekkeiden korjauksia niiden yleisiltä ominaisuuksiltaan.

K.2 Säilyttävät korjaukset – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään parvekkeiden säilyttävien korjausten suunnitteluohjeita.

K.3 Uusiminen kokonaan tai osittain – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään parvekkeiden uusimisen suunnitteluohjeita.

K.4 Korjaukset levyverhouksella – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään parvekkeiden verhouskorjausten suunnitteluohjeita.

KORJAUSTAVAT

L. IKKUNAT

L.1 Ikkunarakenteet – yleiskuvaus
Tässä luvussa käsitellään ikkunarakenteiden korjauksia niiden yleisiltä ominaisuuksiltaan.

L.2 Ikkunoiden Kunnossapitokorjaukset – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään ikkunarakenteiden kunnossapitokorjausten suunnitteluohjeita.

L.3 Ikkunoiden uusiminen – suunnitteluohjeet
Tässä luvussa käsitellään ikkunarakenteiden uusimista ja siihen liittyviä suunnitteluohjeita.

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi