BeKo-artikkelit

Tampereen teknillisen yliopiston Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmä toteutti vuosina 2006 – 2009 BeKo – Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden korjausstrategiat -tutkimuksen. Siinä kerättiin kattava otos betonielementtikerrostaloihin tehtyjä kuntotutkimusraportteja. Niiden perusteella selvitettiin muun muassa suomalaisten betonikerrostalojen vaurioitumisherkkyyttä sekä korjaamiseen johtaneita syitä.

Mitä tutkimuksesta jäi käteen ja mitkä ovat keskeisimpiä konkreettisia tuloksia? Tuloksista syntyi erikoistutkija Jukka Lahdensivun kirjoittama artikkelisarja, joka julkaistiin taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille ja isännöitsijöille suunnatussa Kiinteistöposti-lehdessä vuonna 2010.

Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden vaurioituminen BeKo-tutkimuksen mukaan (osa 1)

BeKo-tutkimuksen tavoitteena oli lisätä kiinteistönomistajien tietämystä betonijulkisivurakenteiden toiminnasta, vaurioitumisesta ja korjausmahdollisuuksista. Artikkeli on julkaistu 2/2010 Kiinteistöposti-lehdessä.  Lue lisää…

Betonijulkisivujen vaurioituminen (osa 2)

Betonielementtijulkisivut ovat olleet yleisin julkisivurakenne suomalaisissa asuin- ja liikerakennuksissa 1960-luvun lopulta lähtien aina 2000-luvulle saakka.
Tyypillisin julkisivuelementti on ollut ns. sandwichelementti. Se koostuu betonisesta ulkokuoresta, jonka suunnittelupaksuus on ollut aikakaudesta riippuen 40 – 85 mm, lämmöneristekerroksesta, joka on tyypillisesti ollut mineraalivillaa, sekä sisäkuoresta, jonka suunnittelupaksuus on ollut joko 70 mm (ei-kantava) tai 150 mm (kantava).
Betonin lujuus on elementtirakentamisen alkuvuosina ollut melko alhainen, luokkaa K20.
Artikkeli on julkaistu Kiinteistöposti-lehdessä 3/2010. Lue lisää…

Kuntotutkimusten kattavuus – vertailu BeKo-tietokantaan (osa 3)

Betonijulkisivujen kuntotutkimussystematiikan kehittäminen alkoi Suomessa 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, jolloin tehtiin ensimmäiset aiheeseen liittyvät diplomityöt sekä laajempaa tieteellistä tutkimusta. Tämän työn tuloksena laadittiin silloisessa Tampereen teknillisessä korkeakoulussa ensimmäinen valtakunnallinen kuntotutkimusohje by 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus, joka ilmestyi 1997.  Kuntotutkimusohjetta päivitettiin ja tarkennettiin vuonna 2002 ilmestyneeseen uuteen painokseen.
Artikkeli on julkaistu 4/2010 Kiinteistöposti Professional-lehdessä. Lue lisää…

Kuntotutkimukset rakennuksen elinkaaren aikana (osa 4)

Rakennuksen elinkaaren jokainen vaihe tuottaa erilaista tietoa rakenteiden ja rakennusosien vaurioitumisesta, joka on lähtötietona kunnossapidon suunnittelulle sekä seuraavan vaiheen vaurioitumisen seuraamiselle. Rakennuksen ja sen yksittäisen rakennusosan vaurioitumiseen liittyvää tietoa aletaan tuottaa ja sitä on siten saatavissa jo suunnitteluvaiheesta lähtien.
Artikkeli on julkaistu 6/2010 Kiinteistöposti PääkaupunkiseutuExtrassa. Lue lisää…

Betoniparvekkeiden vaurioituminen (osa 5)

Eniten betoniparvekkeita on rakennettu 1960-luvun lopulta lähtien ns. elementtirakentamiskauden aikana, jolloin betoniparvekkeita on rakennettu kaikkiaan vajaa miljoona kappaletta.
Tyypillisimmin betonielementtiparvekkeet on tuettu kantavien pieliseinien, pilarien tai ulkoseinän kantavan ulkokuoren välityksellä perustuksilleen. Näin muodostuva parveketorni voi olla rakennuksen rungosta ulkoneva tai sisäänvedetty. Tällaiset rakennuksen ulkopuoliset parveketornit ovat olleet yleisin parvekerakenne 1960-luvun lopulta alkaen aina näihin päiviin saakka.
Artikkeli on julkaistu 7/2010 Kiinteistöposti-lehdessä. Lue lisää…

Lämmöneristepaksuudet suomalaisissa betonielementtirakenteisissa asuinkerrostaloissa (osa 6)

BeKo-tietokantaan kerättyjen noin 950 rakennuksen kuntotutkimustiedoista löytyy  varsin kattava otos 1960 – 1996 rakennettujen betonijulkisivujen todellisista mitatuista lämmöneristepaksuuksista.
Artikkeli on julkaistu 9/2010 Kiinteistöposti-lehdessä. Lue lisää…

Suomalaisen betonikerrostalokannan korjaustarpeet (osa 7)

Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden korjaustarpeen arvioimista varten on kehitetty korjaustarpeen ennakointimalli. Sovelluksen avulla voidaan laskea erityyppisten julkisivukorjausten tekninen tarve ja määrä suuressa rakennusjoukossa sekä sen perusteella arvioida tulevia korjauskustannuksia.
Laskenta pohjautuu BeKo – Betonijulkisivujen ja parvekkeiden korjausstrategiat -tutkimuksen aikana kerättyyn kuntotutkimusaineistoon.
Artikkeli on julkaistu 10/2010 Kiinteistöposti Professional -lehdessä. Lue lisää…

Betonijulkisivujen korjausstrategiat tutkimus, johon Kiinteistöpostissa julkaistut artikkelit perustuvat, löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-2011041510686

 

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi