Osallistu JUKO-ohjeistokansion päivittämiseen

JUKO-ohjeistokansio on nyt tarkoitus päivittää ajan tasalle, lisätä kansioon uusia korjausmenetelmiä ja muuta uutta ja ajantasaista, korjaushankkeen kannalta tärkeää tietoa.

JUKO-ohjeistokansio on Julkisivuyhdistys – JSY ry:n kotisivuilla julkaistu laaja, vapaasti saatavilla oleva ohjeistus julkisivukorjausten läpivientiä varten. Nykyinen kansio on toteutettu vuosina 2005-2006 ja siten materiaali on osin vanhentunutta sekä puutteellista.

Päivitystyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on ohjeistokansion luettavuuden parantaminen, jotta ohjeiden hyödyntäminen olisi taloyhtiöiden ja muiden julkisivukorjaamista suunnittelevien ja toteuttavien tahojen kannalta helpompaa kuin aikaisemmin.

Myös päivitetty ohjeistokansio julkaistaan vapaasti käytettäväksi Julkisivuyhdistyksen kotisivuilla. Edellisen version tapaan ohjeisto jaetaan aihealueittain erillisiin kappaleisiin.

Päivitystarvetta läpiviennissä ja korjaustavoissa

Ohjeistokansio kattaa koko korjaushankkeen, sisältäen muun muassa tyypillisen julkisivukorjaushankkeen kuvauksen asunto-osakeyhtiön näkökulmasta.

Ohjeistossa käydään läpi korjaushankkeen läpivienti hanke- ja korjaussuunnittelun kautta rakentamisvaiheeseen ja rakennuksen ylläpitoon. Korjaustavat-osiossa käydään läpi eri julkisivurakenteiden, parvekkeiden ja ikkunoiden korjaaminen.

Päivitystarvetta on niin korjaushankkeen läpiviennin osiossa kuin korjaustavoissakin (mm. uusia korjausmenetelmiä ja -materiaaleja, tarkennuksia ja parannuksia esitettyihin menetelmiin sekä toimimattomiksi tai kannattamattomiksi todettujen ratkaisujen karsiminen).

Ohjeistusta täydennetään

Hankkeen yhteydessä vanha materiaali käydään läpi kauttaaltaan ja ohjeistokansioon liitetään uusina tai merkittävästi päivitettävinä osioina mm:

* purkamisen, täydennysrakentamisen ja korjaamisen välisen valintaprosessin kuvaus
* puujulkisivujen korjaus- ja kunnostusmenetelmät sekä soveltuvuus ja sen kriteerit verhouskorjauksissa tai tuulettuvien levyjulkisivujen uusimisessa
* eristerappausjärjestelmien korjausmenetelmät
* lisälämmöneristysten ja julkisivurakenteen lämmöneristävyyden parantamisen energiansäästöpotentiaali

Vastaavasti ohjeistokansiosta poistetaan mm. suorat tuoteviittaukset, jotta kansion tieto ei vanhene tuotteiden muuttuessa.

Ilmastonmuutos ja kiertotalous

Ohjeistokansioon tulee omana osionaan yleistä tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista rakenteiden vaurioitumiseen tulevaisuudessa sekä millä menetelmillä niihin voidaan sopeutua.

Tavoitteena on kasvattaa alan tietoutta mm. uusiutuvista materiaaleista sekä korjausrakentamisen vaikutuksista hiilijalanjälkeen yleisesti. Osiossa käsitellään asioita myös rakenteiden elinkaaren kannalta ja korjausrakentamista osana kiertotaloutta.

Osallistu ja ilmoittaudu

Aineisto on suunnattu ja sitä markkinoidaan mm. oppilaitoksille, isännöintitoimistoille ja julkisivukorjauksia suunnitteleville tahoilla. Päivitystä markkinoidaan lisäksi erillisissä Julkisivuyhdistyksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa.

Päivityshankkeeseen osallistuvien yrityksien nimi tullaan mainitsemaan tuotetun materiaalin yhteydessä. Hankkeen aikana selvitetään mahdollisuutta liittää aineistoon osio, johon hankkeeseen osallistuvat yritykset voivat tuottaa havainnollistavaa digitaalista materiaalia.

Kirjoitustyöstä tulee vastaamaan Tampereen yliopiston Rakenteiden korjaaminen ja elinkaaritekniikka -tutkimusryhmä. Kirjoitustyöhön osallistuvat TkT Toni Pakkala, dosentti, TkT Jukka Lahdensivu, dipl.ins. Aapo Räsänen sekä tekn. kand. Jussa Pikkuvirta.

Julkisivuyhdistys – JSY ry koordinoi hanketta yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Stina Hyyrysen johdolla.

Hankeen ohjausryhmä kootaan rahoittajien ja Tampereen Yliopiston edustajista. Ohjausryhmään voidaan näiden lisäksi kutsua muita ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.

Hanke käynnistyy loppuvuodesta 2022 ja kestää syksyyn 2023.

EU-rahoitustakin saatu

JUKO-ohjeistokansion tarkistus ja täydentäminen uusilla ja merkittävästi päivitettävillä osioilla on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF). Päivitystyöhön on myönnetty rahoitusta myös Rakennustuotteiden Laatu Säätiöltä. Jäljelle jäävä osuus on tarkoitus jakaa päivitystyöhön osallistuvien yritysten sekä Julkisivuyhdistys JSY ry:n kesken.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ LINKISTÄ:

Lisätietoja Stina Hyyrynen, stina.hyyrynen@ains.fi, puh.  040 6624 232